Изпълнението на обекта , включи ремонт на ул. „Житница“ в гр. София, между ул. „Съвет на Европа“ и бул.„Овча купел“.

Съгласно класификациятана уличната мрежа в София, улицата спада към първостепенната улична мрежа- ІІІ а клас „Районна артерия”.
Реконструкции накръстовищата при ул.„Съвет на Европа“ иул.„Хайдушка поляна“, както и ремонт на заустванията на ул.„Костенец“и бул. „Инж. Иван Иванов“ към ул. „Житница”.

„РАСТЕР – ЮГ ООД, като част от ДЗЗД „АХРИДА БИЛДИНГ“ изпълни следните строително – монтажни дейности : разваляне на съществуващите бетонови бордюри,фрезоване на асфалтовата настилка, преоформянена разделителната ивица, изпълнение на нова пътна конструкция при разширението на улицата, усилване с геокомпозит за връзка между стара и нова настилка, обработване на пукнатини,преасфалтиране на пътни платна и изграждане на нови тротоари от унипаваж, предвиденото редово засаждане на дървесна растителност и храстова растителност в средната зелена ивица между двете пътни платна, отводняване и канализационна мрежа, ел.снадителна мрежа и телекомуникации, улично осветление и постоянна организация на движението.

Възложител: „Метропилитен“ ЕАД