При изпълнение на обекта реализирахме покриване на 3бр. същестуващи тенискоровете,изграждане на закрит коридор, сграда за съблекални. Подменихме цялостно настилката на съществуващите тенис кортовете. Към тенис кортовете бяха изградени и трибуни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЮЗУ „Неофит Рилкси“, гр. Благоевград