Изпълнихме ремонт на стаи, включително санитарни възли към тях в хотелската леглова база на Интерхотел Сандански. При реконструкцията на околното пространтсво и подземния паркинг реализирахме следните строително- монтажни работи:
  • Премахване на настилките и слоевете под тях в зоната на подземните паркинги и складови помещения и почистване на стоманобетоновата конструкция;
  • Усилване и репарации на конструктивни елементи;
  • Външните стени на подземното ниво също се почистиха;
  • Възстановяване на стоманобетоновата конструкция;
  • Вертикална планировка с осигурени наклони за отвеждане на повърхностните води;
  • Направа на настилка от шлайфан бетон в подмезните паркинги;
  • В северната част на комплекса се изпълни вертикалната планировка с подходящи наклони на настилката, поставяне на допълнителни отоци и изграждане на дренажни зони;
  • Подмяна на всички съществуващи водоприемници, както и монтиране на нови, съгласно новопроектираната вертикална планировка и предвидените наклони за отвеждане на атмосферните води;
  • Изпълнение на външно осветление, оветтление на подземни гаражи и заземителна инсталация на стълбове.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ-БЪЛГАРИЯ“ АД