Наименование: Рехабилитация на път „BLG 2190 II-19, Предел-Разлог-м. Бетоловото” в зоната на културно-туристическо образувание от о.т. 294 до о.т. 1128 по ПУР в землището на гр. Разлог

Обектът е изпълнен през 2015 година.

Възложител: Община Разлог.