Обект: „Реконструкция на общински път BLG 3023 / III – 8406 / гр.Белица- местн.“Адрианов чарк от км. 0+000 до км.10+163,36 на територията на община Белица“

Изпълнен е 2015 г. – Община Белица