Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма Растер ЮГ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.021

Фирма Растер ЮГ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0238-C01 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучение на заети лица“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование „Повишаване квалификацията и уменията на заетия персонал посредством извършване на обучения“ и има за цел  да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в предприятието. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. Придобиване на професионална квалификация по професия „Строител“ КОД 582030, със специалност „Външни облицовки и настилки“ КОД 5820307.

Стойността на бюджета на проекта е 79 200 лв.

Финансиране от Европейския социален фонд.

Началната дата на проекта е 19.03.2018г. с дата на приключване 19.03.2019г.

Срокът на изпълнение на договора е 12 месеца.